141-159 shunting at Hanoi Ga.

141-159 shunting at Hanoi Ga.

141-159 shunting at Hanoi Ga.