Passenger train to Xiamiaozi on the Linghai line.

Passenger train to Xiamiaozi on the Linghai line.

Passenger train to Xiamiaozi on the Linghai line.