Crossing a bridge near Xiahua Zhan.

Crossing a bridge near Xiahua Zhan.

Crossing a bridge near Xiahua Zhan.