Approaching Harman's Cross.

Approaching Harman's Cross.

Approaching Harman's Cross.