Climbing from Beipiao to Zhongxingzhuanchang cement factory.

Climbing from Beipiao to Zhongxingzhuanchang cement factory.

Climbing from Beipiao to Zhongxingzhuanchang cement factory.